Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vi håller en hög kvalitet, värnar om miljön samt skapar en god och säker arbetsplats.

ByggOm Linköping AB är certifierade enligt BKMA. För oss var detta en självklarhet. Vi har genom BKMA skapat en god struktur i företaget och kan möta våra kunders behov ännu tydligare. Vi strävar efter ständiga förbättringar och är alltid nyfikna för att utvecklas. Vi är dock inte rädda för att lita på att den grund vi har byggt upp fungerar. Detta har våra kunder bevisat år på år genom att återkomma med nya uppdrag, något som vi är mycket stolta över.

Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY

Bygg OM Linköping AB skall leverera byggtjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar samt svarar mot myndigheternas krav. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Genom kontroll av kraven i alla led förebygger vi att eventuella risker uppstår. Det är alla medarbetares ansvar att fel och brister, identifierade såväl före som efter leverans, dokumenteras.

Vi skall sträva efter att vara vår kunds bästa alternativ i valet av entreprenör. Varje utfört arbete ska vara en rekommendation till ett nytt uppdrag.

En viktig del av verksamhetssystemet är ständiga processförändringar och förbättringar av företagets verksamhet som en följd av erhållna mätresultat från bland annat kundundersökningar.

För att hålla en hög kvalité finns ett internt avvikelsesystem uppsatt där alla anställda har möjlighet att skapa förbättringsmöjligheter för företaget.

Policyn är antagen och godkänd 2020-11-26

Miljöpolicy

ByggOm Linköping AB:s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill uppföra våra byggnationer så att miljö och kulturvärden bevaras och befrämjas.

Vi vill förebygga att eventuella miljörisker uppstår genom att:

 • Hålla kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda anställda
 • Följa lagar och förordningar
 • Att i första hand undvika att restprodukter uppkommer och i andra hand sortera dessa så att återvinning underlättas
 • Optimera vår resursförbrukning, både vad gäller energi, vatten och material
 • Särskilja produkter som är skadliga för människor eller miljö så att dessa kan tas om hand på ett betryggande sätt
 • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Varudeklarera våra byggnader där vi finner så erforderligt ur miljö- och hälsosynpunkt
 • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är miljömedvetna
 • Arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra miljömål

Vår KMA-policy följer vi upp i varje projekt genom att ta fram en objektsanpassad kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöplan.

Policyn är antagen och godkänd 2019-06-04

Arbetsmiljöpolicy

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på ByggOm Linköping AB är att skapa en god och säker arbetsplats. Genom ett främjande och förebyggande arbete vill vi upptäcka och åtgärda risker, för att förhindra arbetsskador såsom olycksfall och sjukdom relaterat till arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter, strävar vi efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till ett gott samarbetsklimat för alla medarbetare.

Hos oss innebär en god arbetsmiljö:

 • att vi löpande utbildar nya och befintliga ledare
 • att det finns introduktionsplaner för nyanställda
 • att vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
 • att vi genom utvecklingssamtal tar fram mål och tydliggör förväntningar
 • att vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor och tillbud
 • att vi har tydliga rutiner för krishantering
 • att vi har tydliga rutiner för rehabilitering
 • att det finns tillgång till företagshälsovård
 • att skyddsronder och personalträffar genomförs regelbundet
 • att riskanalyser genomförs och dokumenteras
 • att en lämplig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras.

Vår KMA-policy följer vi upp i varje projekt genom att ta fram en objektsanpassad kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöplan.

Policyn är antagen och godkänd 2020-05-20